Sản phẩm
Có 31 sản phẩm.

Danh mục sản phẩm

products by page

 • Hết hàng

  Buprofezin

  P/N: 37886-100MG                                                      Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Dimethomorph

  P/N: 46027-100MG                                                      Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Pyraclostrobin

  Tên khác: Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}methoxycarbamate                      P/N: 33696-100MG-R                                                   Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  λ-Cyhalothrin

  P/N: 31058-100MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Profenofos

  P/N: 45632-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Fenvalerate

  P/N: 45495-250MG                                                      Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Propiconazole

  P/N: 45642-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Indoxacarb

  Tên khác: Methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethoxy)anilinocarbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)carboxylate                             P/N: 33969-25MG-R                                                     Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Triphenyl phosphate

  P/N: 442829                                                                 Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Potassium Sorbate

  P/N: 47848                                                                  Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Sodium benzoate

  P/N: 47850                                                                  Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Thidiazuron

  P/N: 45686 - 250MG                                                     Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Chlorothalonil

  Tên gọi khác: Tetrachloroisophthalodinitrile               P/N: 36791 - 250MG                                                    Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Emamectin-benzoate

  Tên gọi khác: (4′’R)-4″-Deoxy-4″-(methylamino)avermectin B1 benzoate                                                       P/N: 31733 - 250MG                                                     Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Trichlorfon

  Tên gọi khác: (2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate                            P/N: 45698 - 250MG                                                     Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem


Quảng cáo
Quảng cáo